flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні завдання, функції структурних підрозділів апарату Господарського суду Івано-Франківської області

Основні функції апарату суду

 

1) У сфері організаційного забезпечення:

- здійснює виконання наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;

- здійснює ведення судової статистики, забезпечує підготовку аналітичних довідок, таблиць, узагальнень з питань судової статистики, судову статистику та здійснює аналіз судової практики;

- формує статистичні звіти про роботу суду, огляди статистичних даних про підсумки діяльності суду;

- забезпечує облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених на зборах суддів суду;

- забезпечує організацію та проведення судових засідань, робочих нарад, міжнародних зустрічей, прес-конференцій та інших заходів;

- бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних планів роботи суду, забезпеченні їх виконання, готує аналітичні матеріали щодо їх реалізації;

- організовує прийом громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до суду;

- бере участь у роботі з планування та проведення мобілізаційної підготовки в суді в умовах воєнного стану;

- бере участь у забезпеченні безпеки суддів і працівників апарату суду в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

- забезпечує розроблення проектів відповідних актів стосовно організації внутрішньої діяльності суду.

 

2) У сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення:

- забезпечує ведення протоколів зборів суддів суду, нарад, прес-конференцій тощо;

- забезпечує ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення відеоконференцій;

- забезпечує ведення контрольних примірників актів законодавства України;

- забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті суду, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання, реєстрації і експедиційної обробки;

- аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію відповідним адресатам;

- впроваджує передові технології організації роботи з документами в суді;

- забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов'язаних із діяльністю суду;

- забезпечує розсилання в установленому порядку судових рішень та іншої поштової кореспонденції;

- забезпечує підготовку і складання документів відповідно до чинного законодавства України та інструкції з діловодства у суді;

- організовує користування, облік та зберігання документів суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання чи знищення;

- забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем індивідуального та колективного користування;

- здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, зборів суддів;

- організовує інформаційно-аналітичну роботу в суді;

- забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями;

- забезпечує заходи взаємодії суду із засобами масової інформації;

- забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність суду;

- вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян";

- організовує роботу щодо виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду;

- забезпечує надсилання електронних копій судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень;

- вживає заходів щодо забезпечення підписувачів ключами електронного підпису.

 

3) У сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення:

- розробляє проекти штатного розпису та кошторису видатків на утримання cуду;

- забезпечує підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування суду;

- здійснює заходи щодо фінансового, кадрового забезпечення суддів та працівників апарату суду;

- забезпечує роботу з кадрами апарату суду та ведення кадрового діловодства суду;

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом суду;

- здійснює добір персоналу суду;

- забезпечує організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу суду;

- здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби в суді з питань управління персоналом та вносить йому відповідні пропозиції щодо вдосконалення роботи з персоналом суду;

- забезпечує у взаємодії з Державною судовою адміністрацією України та територіальними управліннями Державної судової адміністрації України суддів та працівників апарату суду необхідними засобами зв'язку та іншою оргтехнікою, здійснює господарське обслуговування cуду;

- забезпечує дотримання вимог Закону України "Про охорону праці".

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду

 

Керівник апарату суду:

- здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

- взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

- організовує та контролює ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з діловодства;

- забезпечує підготовку планів роботи суду, які затверджуються зборами суддів, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;

- затверджує плани роботи структурних підрозділів суду;

- координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань;

- здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;

- організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання суду;

- затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;

- організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;

- забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, Правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;

- є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;

- організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність;

- призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;

- присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;

- виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;

- забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

- забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

- приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- здійснює інші повноваження керівника державної служби суду в державному органі відповідно до Закону України "Про державну службу";

- здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності суду;

- здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву та роботи бібліотеки суду;

- організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;

- організовує контроль за обліком речових доказів, не приєднаних до справи, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання.

 

Заступник керівника апарату:

- здійснює контроль за дотриманням в суді законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

- відповідальний за організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в суді;

- відповідальний за координацію побудови та впровадження і подальше супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Господарського суду Івано-Франківської області, виконання заходів щодо забезпечення захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційній системі;

- здійснює контроль наявності, достовірності та своєчасності внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей про набрання, скасування набрання судовим рішенням законної сили;

- контролює роботу архіву суду;

- забезпечує підготовку матеріалів до засідань експертної комісії господарського суду для проведення експертизи цінності документів, судових справ, їх відбору на зберігання, знищення (списання). Забезпечує проведення роботи, пов'язаної з відбором документів на постійне зберігання для передачі до Державного архіву Івано-Франківської області;

- щорічно формує та направляє до Державної судової адміністрації України паспорт будівлі (приміщення) суду у встановлені строки;

- здійснює контроль та аналіз навантаження суддів і дотримання їхньої спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу;

- контролює належне функціонування веб-сайту суду;

- відповідальний за надання послуг електронних підписів суддям та працівникам апарату суду, забезпечення застосування в суді електронних підписів;

- здійснює контроль за своєчасним надсиланням до Єдиного державного реєстру судових рішень копій судових рішень в електронній формі з використанням електронного підпису;

- виявляє та усуває недоліки в роботі автоматизованої системи документообігу суду. Організовує роботу з технічним адміністратором системи суду;

- забезпечує належне ведення електронного архіву суду;

- бере безпосередню участь в проведенні конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, оцінюванні службової діяльності;

- бере участь у формуванні планів навчань працівників апарату, заходів щодо запобігання проявам корупції в суді;

- забезпечує формування зведеної номенклатури справ суду, її узгодження з експертною комісією суду та експертно-перевірною комісією Держкомархіву Івано-Франківської області;

- забезпечує дотриманням секретарями судового засідання вимог Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання. Надає практичну та методичну допомогу, в тому числі шляхом проведення нарад, навчань, з питань застосування положень вказаних інструкцій;

- забезпечує впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій, належне функціонування локальної комп'ютерної мережі;

- організовує забезпечення доступу, своєчасне поновлення доступу працівників суду до відомостей електронних реєстрів;

- відповідальний за співпрацю з постачальниками комп'ютерного обладнання, іншої техніки, яка поставляється до суду;

- у разі відсутності керівника апарату суду виконує його обов'язки.

 

Основними завданнями служби управління персоналом є :

- реалізація державної політики з питань управління персоналом в суді;

- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

- забезпечення організаційного розвитку суду;

- добір персоналу державного органу;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

Основним завданням відділу документального забезпечення, канцелярії є:

 

 

Основними завданнями відділу економічно-господарського забезпечення є:

 

 

Основним завданням відділу статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення суду та контролю є:

 

ПІБ керівників структурних підрозділів суду із зазначенням номерів телефонів, кабінетів, електронної пошти - натиснути тут.  

Графік роботи структурних підрозділів суду.